GEGEVENSBESCHERMING

Privacy beleid Tolbo vzw 

Tolbo vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens:

Privacy beleid van:

Vzw Tolbo
Kasteelstraat 37
1840 Londerzeel
Telefoon: +32 475 85 83 19
Email: info@vzwtolbo.be

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden;
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vzw

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken

Welke persoonsgegevens houdt vzw Tolbo bij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres;
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres;
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijkregisternummer;
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit;
 • Interesses;
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer);
 • Opleiding en vorming;
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, …)

Hoe verzamelt vzw Tolbo persoonsgegevens?

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf.

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van:

 • Beelmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-vertrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor o.a.:

 • Het verzorgen van de internet omgeving;
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat;
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Met externe dienstverleners maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vertrekking aan derden – ontvangers.

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Verbonden organisaties;
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren;
 • Overheidsdiensten

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn

Tolbo vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Waar worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard door de derde partij die verantwoordelijk is voor de administratie en het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Beveiliging van de gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden

Uw rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevensverwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie van uw vraag.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Algemeen cookiebeleid

Tolbo vzw gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

Over dit cookiebeleid

Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

We vinden het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik onze content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Tolbo vzw werkt ook aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Wij maken gebruik van technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Tolbo vzw je te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. Tolbo vzw wil graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Tolbo vzw heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten met name website, (mobiele) applicaties en internetdiensten die we aanbieden.

Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

Tolbo vzw, voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres.

Over cookies

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als je een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om jouw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Welke cookies worden waarvoor op de Tolbo vzw-onlinediensten gebruikt?

De cookies die op de Tolbo vzw-onlinediensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in jouw browser of applicatie. Zodra je de browser of applicatie sluit en verlaat, worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op jouw computer of mobiel apparaat staan, ook als je de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op jouw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat je ze verwijdert in de instellingen van jouw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Wie plaatst en beheert de cookies?

Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn cookies die Tolbo vzw beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.

Derdepartijcookies

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens jouw bezoek of gebruik van een Tolbo vzw-onlinedienst. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van een Tolbo vzw-onlinedienst aan derden verzonden wordt. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor je aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies

Waarvoor dienen de cookies?

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat je de DICAR-onlinediensten op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die je invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al jouwgegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm; het uitlezen van de browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als je die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.

Performantie-Analyse cookies

Tolbo vzw gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven Tolbo vzw inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is Tolbo vzwin staat structuur, navigatie en inhoud van de onlinediensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van Tolbo vzw of in het kader van onderzoeken waaraan Tolbo vzw deelneemt.

Sociale media cookies

De Tolbo vzw-onlinediensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via de Tolbo vzw-onlinediensten getoond wordt. Verder kan content op de Tolbo vzw-onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de Tolbo vzw-onlinediensten cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies

Tolbo vzw kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van jouw gebruik van de Tolbo vzw-onlinediensten. Daardoor krijg je op basis van jouw surfgedrag op de Tolbo vzw-onlinediensten suggesties voor andere relevante informatie. Daarmee hopen we je in aanraking te laten komen met informatie die je interessant vindt en waar je misschien niet direct zelf aan had gedacht.

Overige cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor kan Tolbo vzw de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze onlinediensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze onlinediensten getoond worden. Mocht je op onze onlinediensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

Hoe kan je het gebruik van cookies op de Tolbo vzw-onlinediensten weigeren of beheren?

Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet ExplorerMozilla FirefoxChromeSafari.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen of klachten heeft m.b.t. uw persoonsgegevens kan uw zich wenden tot onze Data Protection Officer. Uw kan deze bereiken door een e-mail te sturen naar info@vzwtolbo.be.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.