Ontstaan

Wij hebben allemaal talenten en beperkingen. Het is meer dan ooit van belang dat ook de talenten van mensen met een functiebeperking worden ingezet in de samenleving. Om dit te kunnen verwezenlijken moeten er soms eerst letterlijk en figuurlijk drempels worden weggewerkt.

Het lijkt evident dat lokale besturen die toegankelijkheid hoog in het vaandel dragen, aandacht hebben voor en/of gebruik maken van het diverse aanbod dat hogere overheden bieden. De realiteit is echter vaak anders. Vele lokale besturen maken gebruik van dergelijke ondersteuning wanneer de druk van het maatschappelijke middenveld voldoende groot is, de beleidsmakers zelf betrokken zijn en/of er van nabij mee geconfronteerd worden of de financiële stimuli opwegen tegen de gevraagde ‘inspanning’.

Immers het merendeel van de westerse samenleving, waaronder lokale beleidsmakers, denken bij het begrip ’toegankelijkheid’ vaak enkel aan de fysische toegankelijkheid voor personen met een rolstoel, een visuele beperking, … . Echter, vertrekkende van de begripsomschrijving van VN-verdragen, is iedereen van ons ‘betrokken partij’ of kan het worden.

Ondanks vele beleids – diversiteits- en gelijke kansenplannen lijkt de deelname van personen met functiebeperkingen aan de lokale samenleving beperkt te zijn. De toegankelijkheid is op veel domeinen nog niet gerealiseerd voor deze doelgroep.

In die wetenschap  heb ik – met financiële steun van de van de Koning Boudewijn Stichting en een team van enthousiaste gelijkgezinden met ervaringsdeskundigheid – eind 2011 de vzw TolBo opgericht.

Marc-bg

TolBo staat voor ‘Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties’.

De keuze van de naam is niet toevallig. Lokale besturen worden door de  hogere overheid immers steeds meer gezien als de draaischrijf van het welzijnsbeleid in al zijn facetten.

Door een referentiekader en goede voorbeelden aan te reiken, hoopt onze vzw  het maatschappij bewustzijn rond ‘toegankelijkheid’ te vergroten.  De zorg voor een toegankelijke  en inclusieve samenleving  is een opdracht van en voor zowel met mensen met als zonder beperking.

Voor ons is integreren een werk-woord. De levenskwaliteit van mensen met een functiebeperking wordt immers sterk bepaald door de mate waarin ze kunnen participeren aan de samenleving.

Mark Van Assche

Doelstellingen

De vzw Tolbo wil een bijdrage leveren om te komen tot een ‘integraal toegankelijke’ samenleving.

Hierbij zal ze optreden als een ‘verbindingsagent’ tussen de individuele burger, bestaande organisaties en structuren en de (lokale) overheden.
Om haar doelstelling te realiseren zal de vzw:

  • De haar bekende informatie zo ruim mogelijk delen
  • Sensibiliserend optreden m.b.t. de haar bekende bestaande projecten en initiatieven,
  • Mogelijke ‘tekortkomingen’ onder de aandacht brengen en, rekening houdend met haar financiële en personele mogelijkheden, een voorstel van oplossing formuleren.