Activiteitensectoren in Wallonië

Adviesorganen

Screenshot of www.inter.vlaanderen

Inter Vlaanderen

Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design. Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.

Screenshot of ph.belgium.be

Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967 is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap.

Belangenorganisaties

Screenshot of als.be

ALS Liga

Deze site van de ALS liga bevat waardevolle informatie omtrent de ziekte in al haar facetten en actuele ontwikkelingen. Met deze informatie richten ze zich tot de patiënten zelf, hun familie, hun omgeving en alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ALS te maken hebben.

Screenshot of www.blueassist.eu

Blue Assist

BlueAssist is een icoon dat vertrouwen biedt om hulp te vragen door mensen die het moeilijk hebben om een eenvoudige vraag te stellen aan een medeburger.

Screenshot of www.braille.be

Braille Liga

De aanpak van de Brailleliga steunt op de bereidwilligheid om personen met een visuele beperking te begeleiden en ondersteunen opdat zij een optimale zelfstandigheid kunnen verwerven of behouden, en hun eigen keuzes kunnen bepalen. Actief in heel België biedt de Brailleliga vzw gratis hulp en ondersteuning in diverse aspecten en fasen van het leven:

  • Sociale begeleiding en psychologische steun
  • Begeleiding en aanleren van technieken die de zelfstandigheid vergroten
  • Beroepsopleiding en -integratie, arbeidsbemiddeling
  • Culturele en vrijetijdsactiviteiten
Screenshot of www.epilepsieliga.be

Epilepsie Liga

In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.

Activiteitensectoren Brussel Gezinsbond

Gezinsbond

De Gezinsbond heeft in heel zijn organisatie aandacht voor mensen met een beperking.

Screenshot of www.muco.be

Muco

Belgische vereniging voor de strijd tegen mucoviscidose.

Screenshot of www.participate-autisme.be

Participate Autisme

De vereniging ‘Participate!’ helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen.

Beleid

Screenshot of www.unia.be

Unia

Site van het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Beurzen

Screenshot of reva.be

Reva

Het vakblad richt zich tot iedereen die actief bij het welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk in de zachte sector zelf.

Kenniscentra

Tolbo activiteitensectoren Vlaanderen Aditi

Aditi vzw

Aditi vzw is een ledenorganisatie die advies, informatie en ondersteuning geeft betreffende seksualiteit, aan personen met een handicap en hun netwerk.

Screenshot of www.cm.be

CM

Naast een breed gamma aan diensten en voordelen in het kader van thuiszorg en ziekte en behandeling, heeft de CM ook een uitgebreid en specifiek aanbod voor personen met een handicap ontwikkeld.

Screenshot of comalso.be

Comalso

Als u bij de geboorte, door ziekte of ongeval, handicap niet meer kan spreken, biedt het Belgische Centrum voor ondersteunende en alternatieve communicatie verschillende alternatieve communicatie middelen zoals gebaren, symbolen en spraaksynthese aan.

Screenshot of www.uzleuven.be

Fietsencentrum

Door de jarenlange ervaring met aangepast fietsen beschikt het revalidatiecentrum campus Pellenberg over de nodige kennis en het materiaal om een duidelijk en onafhankelijk advies te geven.

Screenshot of www.gsportvlaanderen.be

G-Sport Vlaanderen

G-sport Vlaanderen vzw is hét aanspreekpunt omtrent G-sport en fungeert als kenniscentrum voor iedereen met interesse in G-sport. Door samenwerking binnen en buiten de G-sportsector zien we erop toe dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan om G-sport zo ruim mogelijk te stimuleren en integreren in de samenleving

Screenshot of www.inter.vlaanderen

Inter Vlaanderen

Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design. Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.

Screenshot of www.participate-autisme.be

Participate Autisme

De vzw Participate stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie te verbeteren door informatie over autisme te verstrekken, hulpmiddelen te ontwikkelen voor vorming en sensibilisering. De vzw telt inmiddels 11 Belgische partners, van wie er 10 in autisme gespecialiseerd zijn.

Koepelorganisaties

Screenshot of www.cm.be

CM

Naast een breed gamma aan diensten en voordelen in het kader van thuiszorg en ziekte en behandeling, heeft de CM ook een uitgebreid en specifiek aanbod voor personen met een handicap ontwikkeld.

Mobiliteit

Screenshot of www.autodelen.net

Autodelen / Avira

Bij autodelen maken meerdere personen of gezinnen om de beurt gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto’s. Recent werd AVIRA (Autodelen voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto’s) waarbij rolstoelvriendelijke wagens gedeeld worden met de bewoners van een voorziening en de buurt opgericht.

Overheidsinstellingen

Screenshot of www.desocialekaart.be

De Sociale Kaart

De sociale kaart is in de eerste plaats een instrument dat snel en efficiënt een antwoord moet bieden op de hulpvraag van een cliënt. Welke organisaties voldoen aan de hulpvraag? Wat zijn de specificaties van die organisaties? Welke organisaties voldoen op basis van die specificaties het best aan de behoeften van de cliënt en situeren zich het dichtst bij zijn woonplaats?

Screenshot of handicap.belgium.be

Directie-Generaal Personen met een Handicap

De Directie-generaal Personen met een handicap kent tegemoetkomingen toe aan volwassenen: de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Ze levert ook attesten en parkeerkaarten af. Ten slotte voert ze medische onderzoeken uit met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag.

Screenshot of fedweb.belgium.be

Diversiteit Belgium.be

Portaalsite m.b.t. het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid binnen de federale overheid.

Screenshot of www.riziv.be

Fonds voor Medische Ongevallen

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) staat ter beschikking voor personen die menen schade te hebben geleden door gezondheidszorg en daarvoor advies en een vergoeding willen.

Screenshot of www.inter.vlaanderen

Inter Vlaanderen

Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design. Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.

Screenshot of www.riziv.fgov.be

RIZIV

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) organiseert, beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België. Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Screenshot of www.selor.be

Selor

Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Maar voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leerstoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert. U kan ook aanpassingen krijgen voor de taaltesten en bevorderingsselecties.

Sport

Screenshot of www.anvasport.be

ANVASPORT

ANVASPORT richt zich tot andersvaliden die aan sport willen doen. Anvasport biedt deze mensen de mogelijkheid om sport te beoefenen (hoofdzakelijk initiatie) in een beschermd milieu in functie van integratie en met het oog op het instandhouden en verbeteren van de algemene conditie. Bij Anvasport kan je van een brede waaier sportieve aktiviteiten proeven. De nadruk hierbij ligt niet op competitie, maar wel op het beleven en genieten.

Screenshot of www.paralympic.be

Belgian Paralympic Committee

Het Belgian Paralympic Committee wil de Paralympische atleten de mogelijkheid bieden om uit te blinken en via hun sportprestaties een bron van inspiratie te zijn voor de Belgische maatschappij.  Het Belgian Paralympic Committee (BPC) vertegenwoordigt de Paralympische Beweging en haar waarden in ons land en is erkend door het International Paralympic Committee. Het Belgian Paralympic Committee heeft twee leden : Parantee-Psylos vzw en Ligue Handisport Francophone asbl.

Screenshot of www.parantee-psylos.be

Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Vrije tijd

Screenshot of www.imfreee.org

I'm Freee

I’m Freee biedt u reisbestemmingen aan waar u zich niet beperkt voelt. Enerzijds zien ze erop toe dat de accommodatie en infrastructuur van deze bestemmingen aangepast en toegankelijk zijn. Anderzijds zorgen zij de hele dag voor persoonlijke assistentie. De persoonlijke assistentie is de rode draad in het concept van I’m Freee. De mensen waar ze mee samenwerken zijn steeds afkomstig uit de regio van de reisbestemming. Deze persoonlijke assistenten (P.A.’s) zijn speciaal opgeleid om u op een subtiele en discrete manier bij te staan enkel en alleen wanneer het nodig is.

Werken

Screenshot of www.selor.be

Selor

Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Maar voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leerstoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert. U kan ook aanpassingen krijgen voor de taaltests en bevorderingsselecties.

Wonen

Screenshot of www.eltis.org

ISEMOA

Het ISEMOA-project ontwikkelt een kwaliteitszorgsysteem om steden en gemeenten te ondersteunen om de toegankelijkheid van het openbaar domein en het openbaar vervoer te verbeteren.

Les differentes sites ont été ajoutés à cette liste en concertation avec les organisations concernées. La asbl Tolbo confirme expressément que son organisation ne porte aucune responsabilité relative au contenu ni à d’autres caractéristiques de ces sites web.